Customer service

We welcome our customers’ suggestions and their feedback to help us improve our services. You are therefore encouraged to make  use of the suggestion box to drop us your suggestions or comments on where and how to improve our services. Alternatively, you can also use facebook to share your important suggestions with us through our Facebook Group (Kiribati Oil Company Ltd) or you can navigate to Contact page on this site for our online customer service enquiry form for help.

 

 

HAVE A QUESTION? FIND YOUR ANSWERS HERE

 

 

Or contact us today for more information

 

 

MOST COMMON QUESTIONS & ANSWERS.

Below you can find a selection of some of the most common questions and answers in relation to our services and about our company. If you cannot find the answer to your question here, please contact us and the answers should be made available to you to meet your expectation and satisfaction.

Frequent Asked Questions (FAQ) in Kiribati

Ngkana I kan riki bwa ana Agent KOIL ibukin kabonakoan te cooking gas cylinder, tera arou ae n a karaoia?

Ko reitaki ma te KOIL office I Betio n aoan te makuri iaon te Boraraoi (Contract/agreement) ao baiakara riki ake a tangiraki mai iroum E na taraki am tabo bwa e na ira nanon kaetieti ao te storage shed are bon taben te Agent bwa e na katauraoia e na ira nanon te safety requirement ibukin kawakinan te LPG n am tabo

Ana reke iia ke a kaboakinako iroun antai ana gas Cylinder te KOIL n te aono n te TUC ao BTC?

Ko kona nori araia ara agent n te gas iaan product and services n website aio

Tera ae karekea te tatare nakon te gas nakoia tabeman gas Cooking Agent iaon Tarawa teinanano?

E reke te taree ni Gas iroun Agent ngkana arona bwa Agent e tuai nikira boon ana Gas nakon te KOIL iaan te Boraraoi are e na kaoka moa boon gas ake irouna ao mai ikanne e a kona naba ni manga deliver nakoina aika a boou.

Ti taneiai n aran te bwaa ae bentin, diesel ao Kerosene, iai riki araia ae ti aki ataia?

Eng, Diesel e ataki naba n arana ae te ADF, te kerosene n arana ae te DPK ao te bentin e a aranaki naba bwa te ULP

Tera bwaan te wanikiba ae kamenana

Te bwaa are e anganaki te wanikiba e bon kinaki n arana ae te JETA1

Tera arou ngkana I angoa kabonakon te karatin n au titoa?

Ko kona n reitaki ma te MISE ibukin karekean am license iaon aio ao ni uotia nakon te KOIL ngkana ko bobwai

Antai tabena nikiran au karatin Ngkana I tia ni kabooa n te KOIL?

Ko moanibwai n taainako iroun te KOIL ao e teimatoa n anga te service ae e aki kaboaki ibukin nikiran am turam ni karatin n am store.

Tera arou ngkana I kunea bwa iai te raran nakon au drum ni karatin are e nikiraki?

Ko na waekoa n ribooti ke n reitaki ma te KOIL office ngkana iai te raran nakon am drum bwa e aonga naba ni waekoa ni karaoaki nanona.

E na aki kakoauaki te raran ngkana e tibwa roko te ribooti inanon bwain te KOIL ao n raka manin te drum inanon bwaaim 24hrs imwiin nikirana iroum n akea am ribooti.

Baikara riki aikaa kabonakoaki irarikin te bwaa (bentin, Karatin ao diesel) mai iroun KOIL?

Irarikin te bwaa ibukin bao n mamananga ke te Gas ibukin bwaan am titobu. Aika tabeua tieweti ae ko kona ni karekei iroun KOIL

 1. Oeera ibukin am car, Bus, Heavy Machinery, Kaibuke ma PowerHouse
 2. Oeera ibukin bwaai ni makuri ake a korakora (hydraulics)
 3. Oeera ibukin te gear ke brake, etc
 4. Oeera ake a kona renganaki ma te bwaa ibukin te booti ao maiti riki
 5. Oeera ke Kiriti ibukin kamarauan bwaai ni makuri
 6. Toobu ni kaitiaki ni kanakoan mwiin te oeera ke te Kiriti
 7. Toobu ni wati are e onoti ibukin te kaa
 8. Ranin batere ao ranin radiator ibukin kamaitoron te kaa
 9. Stove te gas ae single ao double burner aika kakakoro aroia.
 10. Gas fittings ibukin am stove ao gas cylinder
 11. Nikiran mangen am oeera iroun te KOIL
 12. Ao Turam ngkana ko kainanoia ibukin am mange ke arokam

Iai bonganan te pipeline are e birinako tabon teuabu man te KOIL nako aon te Jetty?

E rang bongana te pipeline anne bwa ngaia are e buti iai ana bwaa te KOIL man te Kaibuke ni bwaa ngkana e roko nakonanon tangke ni bwaa ake i Betio. E na uringaki bwa te KOIL ana bwai te Botanaomata ao ai aron naba pipeline akanne. Ngkana a uruaki ao a e na kona nikarekea te taren ni bwaa are e kainanoia te Botanaomata ke te kabuanibwai nakon ara otabwanin.

E noraki bwa e maiti aomata aika a totoka iaona ao a karenakoi mngka n maenge iaona!

Iai kaetieti a kana kateaki irarikin te pipeline aio ibukin tangiran aia ibuobuoki aomata. E a butiaki te Botanaomata n kaeieti akanne bwa ana ibuobuoki ibukin kawakinaia pipeline ao man aki toka iaoia ke ni karenakoi aia mngka nibiti iaoia.